Popis stanovništva 2013 u Bosni i Hercegovini Pitanja i odgovori

PDFIspisE-mail

POPIS stanovnistva u Bosni i Hercegovini 2013. GODINE - Pitanja i odgovori


Šta je Popis stanovništva,domaćinstava i stanova ?

Popis stanovništva najveće je statističko istraživanje jedne države kojim se prikupljaju, obrađuju i objavljuju podaci o stanovnicima, domaćinstvima/kućanstvima i stanovima. Cilj je svakog popisa ustanoviti broj stanovnika, ukupno za cijelu državu i po svim teritorijalnim nivoima: naseljima, općinama, gradovima i kantonima. Osim broja i prostornog rasporeda, popis stanovništva osigurava podatke o demografskim, etničkim, obrazovnim, ekonomskim, migracijskim i drugim obilježjima stanovnika., kao i o broju domaćinstava/kućanstava, obitelji i njihovim karakteristikama te podatke o stambenom fondu i njegovim karakteristikama

POPIS stanovnistva u Bosni i Hercegovini 2013. GODINE - Pitanja i odgovori


Šta je Popis stanovništva,domaćinstava i stanova ?

Popis stanovništva najveće je statističko istraživanje jedne države kojim se prikupljaju, obrađuju i objavljuju podaci o stanovnicima, domaćinstvima/kućanstvima i stanovima. Cilj je svakog popisa ustanoviti broj stanovnika, ukupno za cijelu državu i po svim teritorijalnim nivoima: naseljima, općinama, gradovima i kantonima. Osim broja i prostornog rasporeda, popis stanovništva osigurava podatke o demografskim, etničkim, obrazovnim, ekonomskim, migracijskim i drugim obilježjima stanovnika., kao i o broju domaćinstava/kućanstava, obitelji i njihovim karakteristikama te podatke o stambenom fondu i njegovim karakteristikama


Na temelju kojeg se zakona provodi Popis 2013.?

Popis 2011. provodi se na temelju  Zakona o popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini  2013. Godine, objavljen je u  Službenom glasniku Bosne i Hercegovine br. 10/12 od 07.02.2012 godine. Ovim zakonom utvrđen je  sadržaj, priprema, organizacija i provođenje popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini u 2013. godini kao i obaveze državnih i drugih organa i organizacija uključenih u popis, obaveze i dužnosti davalaca popisnih podataka i lica koja obavljaju poslove popisa, objavljivanje popisnih rezultata i finansiranje popisa.


Kada će se provesti Popis ?

Popis će se provesti u periodu od 1. do 15. oktobra 2013. godine.

Od kada se provode popisi stanovništva u BiH?

Najstariji popis stanovništva Bosne i Hercegovine datira još sa samog  početka sedamnaestog stoljeća, a sproveden je u vrijeme turske vladavine balkanskim zemljama, pa i Bosne i Hercegovine. Ovi popisi – defteri su rađeni po sandžacima, tadašnjim upravnim jedinicama. Defteri koji se odnose na Bosnu i Hercegovinu, nalazue se u Državnom arhivu Republike Turske, sortirani su i arhivirani u različitim serijama dokumenata, a većina njih je kodirana kao Tapu defteri.


Zašto se provode popisi?

Popis je najopsežniji izvor podataka o stanovništvu, kućanstvima, obiteljima i stanovima. Ti su podaci nužni za provedbu raznih gospodarskih i socijalnih razvojnih politika te znanstvenih istraživanja.


Ko organizira i provodi  Popis 2013.god.?

Popis organiziraju i provode statističke institucije u Bosni i Hercegovini: Agencija, Federalni zavod za statistiku i Republički zavod za statistiku Republike Srpske u saradnji s administrativnim organima i organizacijama Bosne i Hercegovine, nadležnim entitetskim administrativnim organima i organizacijama, nadležnim organima Brčko distrikta određenim  Zakonom o popisu stanovništva domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013.god. i jedinice lokalne samouprave. Obaveze državnih, entitetskih i drugih organa i organizacija u pripremama, organiziranju i provođenju popisa regulirane su čl.20 – čl.27, Zakona o popisu stanovništva domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013.god.


Ko je zadužen za poslove kartografije ?

Federalna uprava za geodetske poslove i Republička uprava za geodetske i imovinskopravne poslove RS-a, Odjel za javni registar Vlade Brčko Distrikta, u saradnji s organima lokalne uprave, treba da završe tehničku dokumentaciju koja je potrebna za provođenje popisa do 1.10. 2012. godine. Podaci sadržani u tehničkoj dokumentaciji omogućavaju organiziranje popisa, a sadrže i posebne kartografske preglede i opise koji omogućavaju svakom popisivaču orijentaciju na terenu i pregled objekata koje treba obići.


Gdje će se vršiti obrada podataka i  koja je nacionalna  struktura osoblja koje će raditi na obradi i kontroli podataka ?

Kao mjesto unosa, obrade i kontrole popisnica određeno je Istočno Sarajevo, a nacionalna struktura osoblja koje  će raditi na unosu, obradi i kontroli podataka popisa odražavaće nacionalnu strukturu stanovništva Bosne i Hercegovine prema posljednjem popisu stanovništva.


Kolika je cijena Popisa 2013.?

Namjenska sredstva za finansiranje poslova i zadataka popisa osiguravaju se iz proračuna Bosne i Hercegovine, entiteta, Brčko Distrikta, međunarodnih donacija i drugih izvora, a plan financiranja će posebnim sporazumom urediti ministri financija BiH, entiteta i direktor Direkcije za financije Brčko Distrikta BiH, ili Fiskalno vijeće BiH. Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u BiH 2013. godine je u članku 39 predvidio minimalni proračun za POPIS koji iznosi 42.625.603 KM od čega:

a) za 2012. godinu 10.494.461 KM,

b) za 2013. godinu 31.364.836 KM,

c) za 2014. godinu 473.804 KM,

d) za 2015. godinu 292.502 KM.

Nakon obavljenog probnog popisa stanovništva izvršit će se eventualna preraspodjela budžetskih sredstava prema budžetskim stavkama i godinama, a u okviru ukupno planiranog iznosa sredstava. Sredstva po godinama valoriziraju se svake godine za narednu godinu, a na osnovu podataka o kretanju potrošačkih cijena. Popis stanovništva je višegodišnji projekat i neutrošena sredstva planirana za popis stanovništva iz tekuće godine prenose se u narednu godinu. Budžet će se umanjiti, na godišnjem nivou, u slučaju da donatori osiguraju sredstva.


Jesu li građani obvezni sudjelovati u Popisu 2013.?

Da, sudjelovanje u popisu 2013. obavezno je, što je naznačeno i u Zakonu o Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. (član 43).


Jesu li osobni podaci prikupljeni Popisom službena tajna?

Jedno od osnovnih načela službene statistike podrazumijeva zaštitu i povjerljivost individualnih podataka. Popisivači i sva druga lica koja obavljaju poslove u vezi s popisom dužni su da čuvaju trajno kao službenu tajnu sve podatke prikupljene od pojedinaca koji se odnose na njihove lične, porodične i imovinske prilike. Zaštita ličnih podataka osigurat će se u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i Zakonom o statistici Bosne i Hercegovine.


Ko će biti obuhvaćen, a ko ne Popisom 2013 ?

Popisom će biti obuhvaćeni:

a) državljani Bosne i Hercegovine s prebivalištem ili boravištem u Bosni i Hercegovini, bez obzira na to da li su u trenutku popisa prisutni u Bosni Hercegovini ili su odsutni iz Bosne i Hercegovine,

b) strani državljani s dozvolom za stalni ili privremeni boravak u Bosni i Hercegovini, bez obzira da li su u trenutku popisa u Bosni i Hercegovini ili nisu,

c) lica bez državljanstva,

d) domaćinstva lica iz tač. a), b) i c) i

e) stanovi i druge stambene jedinice.

Popisom neće biti obuhvaćeni:

a) diplomatsko-konzularno osoblje stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava i predstavnici međunarodnih organizacija i tijela, kao i članovi njihovih porodica koji s njima borave u Bosni i Hercegovini,

b) pripadnici stranog vojnog i policijskog osoblja, kao i članovi njihovih porodica koji s njima borave u Bosni i Hercegovini,

c) stanovi koji su u vlasništvu drugih država

Popis diplomatskog osoblja i njihovih porodica, popis lica u zatvorima i popis vojnog osoblja je regulisan čl.32,čl.33,i čl.34. Zakona o popisu stanovništva u BiH 2013.god., a Agencija, u saradnji s nadležnim ministarstvima iz člana 27. ovog zakona, donosi uputstva o načinu popisivanja lica iz čl. 32., čl.33. i čl.34. ovog zakona, kao i načinu dostavljanja tih dokumenata popisnim komisijama.

Popis lica na privremenom radu i boravku u inozemstvu  je regulisan regulisan čl.40, čl.41 i čl. 42. Zakona o popisu stanovništva u bih 2013.god.


Koje su obaveze lica koja se popisuju ?

Lice obuhvaćeno popisom dužno je na sva pitanja u popisnim obrascima tačno i potpuno odgovoriti. Lične podatke o odsutnim članovima domaćinstva starijim od 15 godina može dati samo punoljetni prisutni član domaćinstva, kojem su podaci najviše poznati, a o djeci do 15 godina podatke daje jedan od roditelja, usvojitelj ili staratelj. Ako popisivač u vrijeme popisivanja ne zatekne u stanu lica obuhvaćena popisom, a podatke ne može da prikupi na način koji je predviđen u predhodnom stavu, ostavit će licu pismeno obavještenje o dužnosti da dostavi podatke nadležnoj popisnoj komisiji do 15. aprila 2013. godine. Obavještenje će sadržavati  radno vrijeme i adresu nadležnog popisnog centra.


Koje su obaveze i ovlaštenja osoblja angažiranog na popisu?

Popisivači i sva druga lica koja obavljaju i učestvuju u poslovima u vezi s popisom dužni su blagovremeno i na propisan način obavljati poslove popisa.
Popisivači su  dužni  prilikom obavljanja svojih poslova dati na uvid svoje ovlaštenje licima koja popisuju. 
Popisivanje će se vršiti svaki dan u vremenu od 09,00 do 21,00 sat u prisustvu najmanje jednog odraslog lica u domaćinstvu.


Da li su lica koja se popisuju dužna izjašnjavati  o nacionalnoj/etničkoj i vjerskoj pripadnosti ?

Lica  koja se popisuju nisu obavezna izjašnjavati se o nacionalnoj/etničkoj i vjerskoj pripadnosti, a obrazac će sadržavati pouku o tome.


Na kojem će se jeziku vršiti  popis ?

Popisni obrasci i metodološka uputstva štampat će se na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, latiničnim i ćiriličnim pismom. Odgovori u popisnim obrascima upisivat će se na bosanskom ili hrvatskom ili srpskom jeziku, latiničnim ili ćiriličnim pismom.

(Zaštita manjina)
Prije popisivanja, popisivač je dužan upozoriti pripadnike nacionalnih manjina da imaju pravo da dobiju na uvid ogledne primjerke popisnih obrazaca na jeziku i pismu svoje nacionalne manjine.


Koliko bi na  popisu stanovništva moglo raditi osoba (osim onih koji već rade u statističkim agencijama i na koji  način će oni biti angažirani, da li će to biti studenti, osobe sa biroa...i postoje li predračuni ili pretpostavke koliko bi popisivači i osobe koje budu angažirane na drugim poslovima mogle zaraditi?

Prema trenutačnoj procjeni i planu aktivnosti, pored zaposlenika statističkih institucija u BiH, na popisu stanovništva će raditi još:

21.000 popisivača
2.800 instruktora na terenu
750 članova općinskih popisnih povjerenstava
250 - 300 vanjskih suradnika na pripremi i obradi materijala

No, konačan broj osoblja koje će raditi na popisu  bit će poznat nakon provedenog probnog popisa i nakon završene kartografske dokumentacije. Primarno opredjeljenje je za potrebe popisa angažirati nezaposlene osobe i studente putem studentskih, omladinskih i radničkih zadruga. Popisivači i sva druga lica koja obavljaju i učestvuju u poslovima u vezi s popisom primit će naknadu za izvršene zadatke.


Komu se treba obratiti u vezi s radom na Popisu 2013.?

Poziv za osoblje (popisivače i instruktore) bit će javni uz definirane kriterije za odabir koje će definirati statističke isntitucije, a odabir osoblja će vršiti predstavnici lokalne samouprave.


Što ako se osoba ne zatekne kod kuće u vrijeme Popisa 2013.?

Ako popisivač u vrijeme popisivanja ne zatekne u stanu lica obuhvaćena popisom, a podatkene može da prikupi na način koji je predviđen Zakonom o popisu stanovništva u BiH 2013. godine, ostavit će licu pismeno obavještenje o dužnosti da dostavi podatke nadležnoj popisnoj komisiji do 15. aprila 2013.godine. Obavještenje će sadržavati radno vrijeme i adresu nadležnog popisnog centra.


Kada će biti objavljeni prvi, tj. preliminarni rezultati Popisa 2013. i koji će podaci tom prilikom biti objavljeni?

Agencija i entitetski zavodi za statistiku utvrđuju popisne tabele i objavljuju rezultate popisa:

a) preliminarne rezultate popisa u roku od 90 dana nakon završetka popisivanja i
b) rezultate popisa određene jedinstvenim programom za obradu podataka u periodu od 1.1.2014. do 31. 12. 2015. godine.


Što se radi s obrascima kada se unesu svi podaci?

Uništavanje popisne građe nastale u radu nadležnih organa i organizacija u Bosni i Hercegovini za poslove popisa obavlja Agencija u skladu sa Zakonom o arhivskoj građi i Arhivu Bosne i Hercegovine i podzakonskim aktima donesenim na osnovu ovog zakona.


Zbog čega se predstojeći popis stanovništva ne može porediti s popisom iz 1991. godine ?

Zbog promjene u metodologiji kada je u pitanju ukupan broj stalno nastanjenog stanovništva, 1991. godine ukupno stanovništvo činile su i osobe koje su bile odsutne duže od 12 mjeseci.


Kako teku organizacione pripreme na terenu ?

U skladu sa Zakonom o POPISU u BiH uspostavljena su sva rukovodna tijela na nivou BiH, Entiteta i DB. Formirane su radne grupe iz različitih oblasti (Metodologija i organizacija, IT, Diseminacija, Kartografija, Budžet i finansiranje, Legislativa..) koje čine predstavnici statističkih institucija u BiH.

Pripreme će se intenzivirati  u narednom periodu, obuka državnih i entitetskih instruktora, formiranje općinskih i kantonalnih popisnih komisja, izbor i obuka općinskih instruktora i popisivača, izrada kartografske podloge i jos mnogi drugi poslovi koji nas očekuju u ovom kratkom periodu.


Da li su završeni popisni obrasci, ko će ih štampati i da li je bilo  promjena u obrascima vezano na dio koji se odnosi  na izjašnjavanje o nacionalnoj pripadnosti, gdje se građani moraju izjasniti da pripadaju nekoj nacionalnoj skupini?

Osnovni popisni obrasci i metodološki dokumenti su finalizirani uvažavajući preporuke međunarodnog monitoring tima i zaključaka Vijeća ministara. U skladu sa Zakonom o popisu u BiH popisni obrasci će biti propisani na tri jezičke varijante i dva pisma koji se zvanično koriste u BiH. Ogledni primjerci popisnih obrazaca kao i metodološki dokumenti štampati će se na jezicima nacionalnih manjina prisutnih u Bosni i Hercegovini.

Sve nabavke koje se tiču probnog popisa ili popisa ukjlučujući i štampanje obrazaca i dokumenata biti će pokretane putem javnih procedura propisanih Zakonom o javnim nabavkama u BiH.

Što se tiče izjašnjavanja o nacinalnoj i vjerskoj pripadnosti, sukladno Zakonu, svaki gradjanin ima pravo da se izjasni ili ne izjasni. Popisivač ne smije ni jednog momenta sugerirati niti ispitanika navoditi na bilo koji odgovor i duzan je upisati  bilo koji odgovor koji dobije. Popisnice su  uradjene sukladno Zakonu o popisu i Ustavu,  pretrpjele su odredjene izmjene temeljem preporuka Medjunarodnog monitoringa. Probni popis će pokazati dali su potrebne dodatne izmjene popisnog instrumentarija, ne samo popisnica (metodologija popisa, uputstava za popisivače i dr.).


Kakva je saradnja sa entitetskim zavodima za statistiku i da li su oni obavili svoj dio posla?

Zakon o popisu stanovništva u BiH 2013. godine nije precizno razgraničio nadležnosti Agencije i entitetskih statistika jer se većina poslova obavlja u koordinaciji. 

Predstavnici entitetskih statistika, zajedno sa predstavnicima Agencije sačinjavaju radne grupe koje zajednički rade na realizaciji zacrtanih zadataka u okviru priprema za probni popis. 

Agencija za statistiku BiH zajedno sa entitetskim statistikama čini velike napore da realizira sve zacrtane zadatke kako bi se probni popis proveo u predviđenom terminu. 


Pošto još uvijek nije definisana međuentitetska linija, na koji način će to biti riješeno i kako će popisivači iz Republike Srpske i Federacije BiH znati  gdje oni vrše popis, a ne kolege iz drugog entiteta? 

Formirana je interinstitucionalna radna grupa koju sačinjavaju predstavnici Ministarstva civilnih poslova uključujući i BH MAK, entitetskih geodetskih uprava, Javnog registra Brčko Distrikta, Agencije za statistiku BiH i entitetskih statističkih zavoda koja je i počela sa radom. Radna grupa je analizirala trenutno stanje i izvještaje entitetskih geodetskih uprava o dosadašnjim aktivnostima na poslovima kartografije. Jedan od prioritetnih zadataka je rješavanje pitanja popisnih krugova na entitetskoj crti razgraničenja i iznalaženje adekvatnog rješenja za provođenje popisa u popisnim krugovima.


PROBNI POPIS


Kada će biti izvršen probni popis stanovništva i da li će zbog lokalnih izbora biti nekih pomjeranja rokova?

Probni popis je planiran za jesen,  15 – 29. 10. 2012 godine. Otežavajuća okolnost za održavanje popisa u jesen 2012. su svakako lokalni izbori, jer Zakon o popisu u BiH propisuje aktivno učešće i organizaciju terenskog rada od strane jedinica lokalne samouprave u BiH.

Centralni propisni biro će analizirati sve moguće rizike i probleme održavanja probnog popisa u predviđenom terminu i u suradnji sa međunarodnim monitoring timom izađi sa rješenjem u narednom periodu.


Kako će probni popis izgledati , šta se namjerava postići probnim popisom i u kojim općinama će se provoditi?

Probni popis provodi se na uzorku od 60 popisnih krugova od kojih su 33 popisna kruga u Federaciji BiH, 21 popisni krug u Republici Srpskoj i 6 u Brčko Distriktu BiH. Općina u kojoj se nalazi sjedište svakog područnog ureda za statistiku ciljano se bira za uzorak, a iz svake općine biraju se po tri popisna kruga (urbanog i ruralnog tipa). Za Sarajevo, Banja Luku i Brčko bira se  po 6 popisnih krugova (urbani, prigradski i ruralni). Pored ova tri grada u uzorak su ušle i slijedeće općine: Bihać, Cazin, Orašje, Tuzla, Lukavac, Kakanj, Zenica, Goražde, Travnik, Mostar, Neum, Široki Brijeg, Ilijaš, Livno, Kozarska Dubica, Šipovo, Prijedor, Prnjavor, Bijeljina, Ugljevik, Zvornik, Doboj, Teslić, Pale, Trebinje, Foča, Gacko i Istočno Novo Sarajevo.

S obzirom da se radi o veoma kompleksnom i skupom projektu  kao što je Popis stanovništva,  činjenici da mi u BiH nismo imali popis od 1991.godine, veoma je  bitno  uraditi Probni popis. Probnim popisom se skoro u potpunosti simulira pravi popis na manjem uzorku, testiraju sve organizacione faze  popisa.

Ciljevi provođenja Probnog popisa su provjera rješenja koja se odnose na sadržaj osnovnih i pomoćnih popisnih obrazaca, metodološka  upustva, rad popisivača i drugih učesnika u popisu, trajanje popisivanja, provjera skica statističkih i  popisnih krugova, tehničku dokumentaciju, provjeru faza obrade podataka (pripremu materijala za unos, šifriranje, skeniranje popisnih obrazaca, kontrole podataka i tabeliranje rezultata popisa), analizu rezultata probnog popisa kao i troškove pojedinih faza popisa. Provodjenje probnog popisa je praksa u zemljama koje koriste tradicionalni nacin popisivanja. Pojedine zemlje provedu dva i vise probnih popisa.

U probnom popisu nije moguće testirati  kompletnu organizaciju popisa pošto u ovo vrijeme neće biti još uvijek formirane popisne komisije u općinama koje su neposredni organizatori popisa za područje svake općine i odgovorne su za blagovremeno preduzimanje potrebnih mjera radi obezbijeđenja svih priprema za popis.

Takođe u probnom popisu ne organizuje se prethodno popisivanje za neke kategorije stanovništva kao što je to slučaj u pravom popisu.Ovdje se prije svega misli na osobe koje imaju uobičajeno mjesto stanovanja u BiH , a u momentu popisa će biti odsutne iz mjesta stanovanja (vojne osobe, osobe  na izdržavanju kazne,članovi diplomatsko –konzularnih predstavništava i diplomatsko osoblje u međunarodnim organizacijama i institucijama).

Nakon analize probnog popisa može doći do određenih korekcija u dizajnu upitnika, objašnjenjima koja su data u metodološkim uputstvima,korekciji troškova.


Da li će probnim popisom biti obuhvaćeni pripadnici nacionalnih manjina?

Da, prikom odabira uzorka vodilo se računa da uzorkom budu obuhvaćene općine u kojima žive pripadnici nacionalnih manjina.


Koliko će koštati probni popis?

Za provedbu probnog popisa  je planirano  utrošiti do 200.000 KM iz proračunskih sredstava za pripremu popisa.


Koliko će popisivača  biti angažovano za  probni popis?

Broj angažiranih osoba ovisit će od veličine popisnog kruga odnosno broja kućanstava u popisnom krugu. Procjenjuje se da  jedan popisivač može  popisati oko 100 kućanstava.


Da li će probnom popisu prisustvovati posmatrači?

Jedan od razloga zašto do sada nismo imali probni popis, osim Zakona o popisu,  je i činjenica što su Eurostat i EC insistirali da Medjunarodni monitoring obuhvati i ovu aktivnost, tako da ce predstvnici IMO tima biti prisutni u vrijeme provodjenja probnog popisa. Slijedeću misiju IMO tima očekujemo već polovinom devetog mjeseca. Medjunarodni monitoring insistira na provodjenju probnog popisa i testiranju svih faza popisa uključujući i formiranje Općinskih popisnih biroa, iako ćemo neposredno pred isti imati lokalne izbore i nećemo imati formiranu vlast na lokalnoj razini.Banjaluka Live
| Gratis Trafik till din blogg | Senaste Nyheter | Seo Jobb | Rabattkoder | Fashion Online | Gratis Annonsering |